Art-Now!

Poslání Nadačního fondu
Posláním nadačního fondu založeného v roce 2003 je široká podpora vzdělání, talentu a umění. Za tímto účelem Nadační fond shromažďuje finanční prostředky, zejména od tuzemských právnických a fyzických osob. Účel nadačního fondu je naplňován vytvářením podmínek pro prezentaci, propagaci, vznik a realizaci děl, výkonů a aktivit v oborech výtvarného umění a architektury. V rámci svého poslání Nadační fond spolupracuje s právnickými i fyzickými osobami, hnutími, společenskými a zájmovými sdruženími i jednotlivými osobnostmi, které mají zájem přispět ke splnění jeho poslání.
Poskytování nadačních příspěvků se zaměřuje na aktivity, které jsou obecně a trvale přínosné pro současné výtvarné umění a architekturu. Jedná se především o podporu výstavní činnosti, publikační činnosti, přednáškové činnosti, apod.

Struktura Nadačního fondu
Nadační fond tvoří správní rada, revizor a kancelář Nadačního fondu. Správní rada je tříčlenná. Kandidáty do správní rady a na funkci revizora navrhují členové správní rady. Funkční období členů správní rady a revizora je tříleté, což platí i pro první členy správní rady a pro prvního revizora. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Členství ve správní radě a výkon funkce revizora jsou čestné funkce bez nároku na odměnu. Případné náklady spojené s jejich výkonem stanovují vnitřní předpisy nadačního fondu. Zasedání správní rady a revizora probíhají zpravidla jednou měsíčně.

Složení orgánů Nadačního fondu je:
předseda správní rady: Petr Hájek
členové správní rady: Peter Benda, Dan Cerman, Petr Nevšímal
revizor: Lenka Hájková